Koszyk: (pusty)
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług
dostępnych w Sklepie Internetowym;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – indywidualna część Sklepu Internetowego Użytkownika umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;

5. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

6. Pośrednik – bobogift.pl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Reverse Marketing Grzegorz Karaś adres: Zwierzyniec Trzeci 52C 42-140 NIP 632-195-16-47, REGON 384626957, tel. 507-503-049, mail sklep@bobogift.pl, zarządzający Sklepem Internetowym, pośredniczący w zawarciu Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie;

7. Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi z tytułu świadczenia Usług pośrednictwa;

8. Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

9. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie:https://bobogift.pl/pl/i/Regulamin/3 po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się na dole strony głównej Sklepu Internetowego;

10. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis dostępny pod adresem: bobogift.pl;

11. Sprzedawca - podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w ofercie Sklepu Internetowego zawieranej przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Użytkownika, dane identyfikujące Sprzedawcę podawane są każdorazowo przy opisie Towaru / Reverse Marketing Grzegorz Karaś adres: ul. Elfów 61/63 43-100 Tychy NIP 632-195-16-47, REGON 384626957, tel. 507-503-049, mail sklep@bobogift.pl , wpisany do CEIDG . 

12. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, stanowiący własność Sprzedawcy, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik;

14. Usługi – usługi świadczone przez Pośrednika na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15. Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika polegająca na przyjęciu od Użytkownika Zamówienia oraz płatności i zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży w zakresie wybranych przez Użytkownika Towarów, dokonanie płatności ich ceny oraz kosztów dostawy z zatrzymaniem należnej Prowizji jak również zlecenie Sprzedawcy dokonanie dostawy Towaru do Użytkownika; Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Użytkownika Umowy sprzedaży;

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014, Nr 827);

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

18. Zamówienie – oferta nabycia Towarów składana przez Użytkownika drogą elektroniczną Pośrednikowi, realizowana w oparciu o Regulamin, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określająca w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za      pośrednictwem Sklepu Internetowego. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu Internetowego mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na dole strony głównej Sklepu Internetowego – bobogift.pl .

2. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez:

1) adres poczty elektronicznej: sklep@bobogift.pl
2) adres: ul. Elfów 61/63 43-100 Tychy;
3) telefon: 507-503-049 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.

3. Pośrednik porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w ust. 1. powyżej, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

4. Sklep Internetowy umożliwia:

1) założenie Konta Użytkownika i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych oraz dostępu do archiwum Zamówień;

2) pozyskiwanie informacji o Towarach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep Internetowy;

3) składanie Zamówień przez korzystające ze Sklepu Internetowego osoby;


4) zapisanie się do newslettera – otrzymywanie e-mailem informacji o nowościach i promocjach w ofercie Sklepu;


5) przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

5. Jeżeli Umowa świadczenia usług pośrednictwa lub Umowa sprzedaży zawierana jest z Konsumentem, jakiekolwiek zapisy Regulaminu ustalające mniej korzystne warunki niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie mają zastosowania do Konsumentów. W ich miejsce stosuje się korzystniejsze dla Konsumenta uregulowania prawne bezwzględnie wiążące.

III. Usługi

1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

2. Założenie Konta nie jest warunkiem złożenia Zamówienia a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie Usług pośrednictwa, które to czynności mogą być dokonane również przez Użytkowników nieposiadających Konta.

3. Przy rejestracji Użytkownik podaje kompletne dane adresowe i adres mailowy. Podanie danych osobowych i adresowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta. Założenie Konta dokonane jest z chwilą, gdy Użytkownik po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie danych osobowych, dokona dodatkowego potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany przez Użytkownika.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika.

5. Pośrednik zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta dla Użytkownika, który takie konto już posiada jak również do usunięcia Konta Użytkownika, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Pośrednika na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy sprzedaży (w szczególności bezzasadnie odmawia odbioru bądź uiszczenia ceny Zamówienia).

6. Użytkownik nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

7. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Pośrednika. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Pośrednikiem jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika zapytania.

8. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności
przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

9. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

11. Pośrednik ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

IV. Usługa Pośrednictwa

1. Pośrednik prezentuje na stronach internetowych Sklepu, informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Użytkownika w ramach świadczonej Usługi pośrednictwa. Zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym mają charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą
wynikać z różnic w ustawieniach monitora Użytkownika.

2. Pośrednik świadczy na rzecz Użytkownika Usługę pośrednictwa. Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa zostaje zawarta na czas określony – od chwili o której mowa w pkt V ust. 7 Regulaminu, do momentu zawarcia przez Pośrednika Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Użytkownika.

3. Z uwagi na fakt, że prezentowane w Sklepie Internetowym Towary pochodzą z całej Polski, Pośrednik realizuje swoje usługi w celu umożliwienia Użytkownikom dokonania bezpiecznych oraz zgodnych z przepisami polskiego prawa zakupów, a także bez dodatkowego wynagrodzenia gwarantuje przyznanie Użytkownikowi uprawnień jakie na podstawie tych przepisów przysługują mu od Sprzedawcy tj.

1) Pośrednik realizuje w imieniu i na rzecz Użytkownika uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, w tym przyjmuje od Użytkownika oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wskazuje Użytkownikowi adres Sprzedawcy, na który Użytkownik powinien dokonać zwrotu Towaru, dokonuje rozliczeń finansowych;

2) Pośrednik realizuje w imieniu i na rzecz Użytkownika uprawnienia związane z roszczeniami wynikającymi z rękojmi za wady produktu;

3) Pośrednik udziela Użytkownikowi wszelkich niezbędnych informacji w celu realizacji uprawnień o których mowa w ust. 4 pkt 1) i 2).

V. Złożenie Zamówienia

1. Użytkownik składa Zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania przez Użytkownika oferty nabycia Towarów.

2. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność

3. Złożenie Zamówienia potwierdza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy o świadczenie usług pośrednictwa oraz Umowy sprzedaży. W przypadku Konsumentów wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie powyższym następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, zawierającego stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Pośrednika zostały opisane w odpowiedniej Polityce Prywatności.

4. Z uwagi na charakter Usługi pośrednictwa, przy złożeniu Zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na wykonanie przez Pośrednika Umowy pośrednictwa przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa. Jednocześnie Pośrednik informuje, że po spełnieniu Usługi pośrednictwa, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa na mocy art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach
konsumenta.

5. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Potwierdzam zakup”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Użytkownik jest świadomy, iż przyjęcie przez Pośrednika realizacji Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Towary.

6. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, że jego Zamówienie zostało złożone prawidłowo.

7. Umowa świadczenia Usług pośrednictwa zostaje zawarta, gdy Pośrednik poinformuje Użytkownika poprzez skierowanie wiadomości e-mail o otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi Sprzedawcy na ofertę zakupu, zgodną z treścią Zamówienia (przyjęcie Zamówienia do realizacji). Z chwilą zawarcia umowy świadczenia Usługi pośrednictwa Użytkownik udziela
Pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz Użytkownika. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty całości ceny za Towary, zgodnie z pkt VII ust. 2 Regulaminu.

8. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej, Pośrednik dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta. Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader.

9. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Użytkownika Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Sprzedawcy oraz przekazanie w imieniu Użytkownika ceny.

10. W przypadku, gdyby Użytkownik uiścił zapłatę za Towary przed otrzymaniem potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, a realizacja Zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak Towarów), Pośrednik niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.

11. W przypadku braku dostępności Towarów wskazanych w Zamówieniu, Pośrednik poinformuje Użytkownika o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Towarów, Pośrednik poinformuje Użytkownika o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia i po uzyskaniu zgody Użytkownika, przystępuje do realizacji Zamówienia na zasadach wskazanych powyżej.

12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Pośrednik dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu Towarów, przesyłając fakturę wystawioną przez Sprzedawcę, drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika po zgłoszeniu przez niego żądania jej wystawienia.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa Towarów jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Sprzedawca. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego.

3. Pośrednik na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

4. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

5. Po upływie 60 (słownie: sześćdziesięciu) Dni roboczych od dnia otrzymania ceny sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Sprzedawca powinien zwrócić Użytkownikowi uiszczoną cenę albo wysłać ponownie nowy Towar.

6. Użytkownik, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

1) przelew bankowy na rachunek bankowy Pośrednika (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt V ust. 7 Regulaminu, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

2) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, do realizacji, zgodnie z pkt V ust. 7 Regulaminu oraz po otrzymaniu przez Pośrednika informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

3. Pośrednik na stronach internetowych Sklepu Internetowego informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pośrednik bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa.

4. Fakturę obejmującą Prowizję z tytułu realizacji Usługi pośrednictwa Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail lub na życzenie Użytkownika dokument ten może zostać przesłany w formie papierowej pocztą.

5. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A."

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia Usługi pośrednictwa bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej.

2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).

3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Usługi pośrednictwa, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Termin 14-dniowy liczy się – w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży - od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru (lub gdy Zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części), natomiast w przypadku Umowy o świadczenie Usług pośrednictwa - od dnia jej zawarcia.

6. Pośrednik przyjmuje od Konsumenta oświadczenie od odstąpieniu od Umowy sprzedaży (działając w imieniu Sprzedawcy) lub świadczenia Usług pośrednictwa (działając w imieniu własnym) oraz dokonuje rozliczeń.

7. Pośrednik z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub świadczenia Usług pośrednictwa przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1) świadczenia usług, jeżeli Pośrednik lub Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

9) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

10. Konsument jest obowiązany przesłać zwracany Towar na adres wskazany przez Pośrednika, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Pośrednik otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

11. Pośrednik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

12. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania na adres wskazany przez Pośrednika.

13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pośrednika, Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru na wskazany przez Pośrednika adres.

15. W przypadku, w którym Pośrednik uzyskał od Konsumenta wyraźną zgodę na wykonanie Usługi pośrednictwa przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od tej umowy, Konsumentowi na mocy art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług pośrednictwa.

16. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług
świadczonych przez Pośrednika drogą elektroniczną.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Dostarczony Użytkownikowi Towar powinien być wolny od wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

3. Wobec Pośrednika nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia mające związek z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Sprzedawca. Pośrednik udziela jednak Użytkownikowi, w miarę możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Sprzedawcy, jak i składania przez Użytkownika
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

4. W celu zagwarantowania pomocy, o której mowa w ust. 3 powyżej, Pośrednik, przyjmuje od Użytkownika zgłoszenia reklamacyjne, przekazuje je Sprzedawcy oraz dokonuje stosownych rozliczeń.

5. Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Pośrednikowi pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt II ust. 2 Regulaminu.

6. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

1) adres e-mail;
2) data wystąpienia nieprawidłowości i jej opis;
3) uzasadnienie reklamacji;
4) numer zamówienia (w razie potrzeby).

7. W przypadku braku wymaganych informacji, Pośrednik wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Pośrednik może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

8. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji zawierającego wszystkie niezbędne dane. Pośrednik dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

9. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży lub umowy o realizację Usługi pośrednictwa;

2) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

3) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

4) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Pośrednik odpowiada wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania przyjętego Zamówienia do Sprzedawcy oraz w zakresie przekazania Sprzedawcy uiszczonych przez Użytkownika należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży.

X. Newsletter

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Pośrednika drogą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej w postaci newslettera.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi newslettera, następuje poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.

3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).

4. Pośrednik ma prawo do przesyłania Użytkownikowi newslettera w terminach określonych według własnego uznania.

5. Udostępniając formularz zapisu do newslettera Pośrednik określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością założenia Konta.

6. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adres mailowy są zgodne, prawidłowe i kompletne.

7. Zapisanie do newslettera potwierdza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku Konsumentów wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie powyższym następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, zawierającego stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować niemożliwością korzystania z usługi
newsletter.

9. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa na każde wyraźne żądanie Użytkownika
skierowane z adresu mailowego, na który newsletter jest wysyłany i którego rezygnacja
dotyczy na adres: maluszek.eu.

XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pośrednik informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
5) posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana
rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

4) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Pośrednika;

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

6) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt II ust. 2 Regulaminu.

2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

1) imię i nazwisko;
2) adres e-mail i adres do korespondencji;
3) data wystąpienia nieprawidłowości i jej opis;
4) uzasadnienie reklamacji.
3. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji zawierającego wszystkie niezbędne dane. Pośrednik dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

XIII. Odpowiedzialność

1. Pośrednik nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Sklepu Internetowego oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Sklepu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Pośrednik nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Sklepu spowodowanym działaniem siły wyższej.

2. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za:

1) za używanie przez Użytkownika w Sklepie Internetowym danych osobowych osób trzecich;

2) przerwy w działaniu Sklepu Internetowego, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;

3) ewentualne szkody oraz utracone przez Użytkownika korzyści poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Sklepu;

4) szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Sklepu przez Użytkownika;

5) przerwy w działaniu Sklepu Internetowego wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Pośrednika;

6) odnośniki (linki) do innych stron internetowych umieszczone w Sklepie;

7) umieszczone w Sklepie Internetowym treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Pośrednika, w szczególności dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich.

XIV. Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Pośrednik zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Pośrednika o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem Konta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl